Logo        Logo        slo / eng
 • O projektu // Financiranje

  Norveški finančni mehanizem

  Projekt “Uživajmo v zdravju” je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma v vrednosti 800 milijonov evrov so bila dodeljena Bolgariji, Češki, Cipru, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji. Financiranje podpira programe in projekte na prednostnih področjih, ki so dogovorjena z vsako državo. Inovacije na področju zelene industrije, zajemanje in shranjevanje ogljika, raziskave in štipendije, dostojno delo in socialni dialog, javno zdravje in enakost spolov, zmogljivosti na področju sodstva in boj proti čezmejnemu kriminalu so ključna področja pomoči.

  Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za Slovenijo, v vrednosti 26,9 milijonov evrov, vključuje dve programski področji: i) pobude na področju javnega zdravja in ii) integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Projekt „Uživajmo v zdravju“ sodi v prvo področje.

 • O projektu // Ideja

  Projekt “Uživajmo v zdravju”

  tim

  Ideja za izvedbo projekta je nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soočenje s tem javno zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in učinkovitih medsektorskih pristopov, ki bodo trend rasti debelosti postopno obrnili v negativno smer.

  Poglavitni cilj projekta je zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bo po načelu koncepta skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje, in vsak po svojih močeh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog ter podporno okolje ljudem s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

 • O projektu // Projektna izkaznica

  Predstavitev

  Naslov “Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju”
  Ime Uživajmo v zdravju
  Nosilec projekta Zavod republike Slovenije za šolstvo
  Trajanje 28. februar 2015 – 31. december 2016
  Financiranje Norveški finančni mehanizem
  Program Pobude za javno zdravje
  Nosilec programa Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 • O projektu // Cilji in učinki

  Predvideni cilji in učinki

  Splošni cilj projekta je pomembno vplivati k zmanjšanju ali preprečevanju bolezni povezanih z življenjskim slogom.

  Specifični cilji projekta so:

  • identifikacija sistemskih vrzeli in vzpostavitev ciljanih ukrepov za podporo zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju problema debelosti
  • vzpostavitev učinkovitega, medsektorskega in interdisciplinarnega povezovanja (šolstvo, zdravstvo, sociala, lokalna skupnost, NVO)
  • nadgradnja programov formalnega in neformalnega izobraževanja
  • razvoj modelov in vzpostavitev inovativnih programov nemedikamentoznega zdravljenja debelosti za otroke, mladostnike, starše/skrbnike, družine in odrasle
  • prilagoditev ukrepov projekta za ranljive skupine prebivalcev
 • O projektu // Ciljne skupine in okolja

  Ciljne skupine

  Otroci in mladostniki

  sodijo med ranljive skupine prebivalstva. Iz opisa problematika je razvidno, da imajo nezdrave prehranjevalne navade, nezadostno telesno dejavnost in trend naraščanja debelosti. Prav tako v Sloveniji nimamo vzpostavljenih preventivnih programov za integrirano odkrivanje in obravnavo prekomerno težkih in debelih otrok (v projekt bomo vključili 1000 otrok).

  Mlade družine

  Med ranljive skupine z vidika nezdravega življenjskega sloga (nezdrava prehrana in telesna nedejavnost) sodijo tudi mlade družine in sicer zaradi nemotiviranosti, preobremenjenosti in ne vzpostavljenih podpornih okolij (v projekt bomo vključili 240 družin).

  Odrasli

  Z raziskavami ugotavljamo nezdrav življenjski slog pri odraslih, pri katerih imamo v Sloveniji vzpostavljen program primarne preventive srčno žilnih bolezni in ustrezen sistem svetovanja za zdrav življenjski slog, ki ga želimo s projektom nadgraditi, še posebno pri ranljivih skupinah, z vidika socialno ekonomskih determinant zdravja in geografskih značilnostih (v projekt bomo vključili 90 oseb).

  Ciljna okolja

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  so tista okolja, ki lahko s sistemskimi ukrepi celovito vplivajo na življenjski slog otrok in mladostnikov in vplivajo s podpornimi okolji (vzgojitelji, učitelji, osebje, ki pripravlja obroke, ponudniki obrokov) (v projekt bomo vključili po dva vrtca in dve osnovni šoli iz vsake slovenske regiji).

  Lokalne skupnosti

  Projekt vključuje pristope in modele za izboljšanje zdravega življenjskega v lokalnih skupnostih z vzpostavitvijo lokalnih promocijsko preventivnih skupin v lokalnem okolju, ki lahko delujejo specifično pri obravnavi ranljivih skupin, tudi z vidika geografskih značilnosti.

  Zdravstveni domovi in skupine za samopomoč

  V projekt bomo vključili 9 območnih enot z usposobljenimi timi, ki pokrivajo vseh 12 statističnih regij v Sloveniji.

Projektna skupina

Zavod RS za šolstvo
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Fakulteta za šport & Pedagoška fakulteta
Institut
Fakulteta za zdravstvo Jesenice
Fakulteta za zdravstvene vede