Logo        Logo        slo / eng
 • Dobre prakse
  Zdravje // Dobre prakse

  Dobre prakse

  Eden izmed ciljev projekta “Uživajmo v zdravju” je povezati dobre prakse, ki v Sloveniji že obstajajo in se izvajajo. V ta namen smo zbrali dobre prakse na področjih prehrane in gibanja.

 • Zdravje // Dobre prakse // Debelost

  Projekti in programi

  CILJNA SKUPINA

  PROJEKT/PROGRAM

  Nosilec/kontakt

  Kratek opis in dostop do spletne strani

  Pacienti (otroci, mladostniki, odrasli)

  Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+)

  Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju s partnerji

  Vsebinsko projekt CPC+ nadgrajuje delo v referenčnih ambulantah družinske medicine (RADM) na način, da s pomočjo patronažne medicinske sestre zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki jo izvajajo RADM tudi tistim bolnikom, ki ne morejo priti do zdravnika. Dodatno se projekt usmerja v edukacijo bolnikov z dejavniki tveganja s pomočjo simulacij v SIM centru za dvig zavesti o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in preprečevanja razvoja kroničnih bolezni ter družinsko obravnavo debelosti. Projekt je podprt z ustrezno edukacijo in preverjanjem postopkov v skladu s standardi kakovosti.

 • Zdravje // Dobre prakse // Preprečevanje nenalezljivih bolezni, povezanih z življenjskim slogom

  Projekti in programi

  CILJNA SKUPINA

  PROJEKT/PROGRAM

  Nosilec/kontakt

  Kratek opis

  Otroci in mladostniki ter odrasli

  Skupaj za zdravje (SZZ) – Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju

  NIJZ, vodja projekta: mag. Marija Magajne

  Splošni cilj projekta Skupaj za zdravje je zmanjšati kronične nenalezljive bolezni, povezane z  življenjskim slogom, s pomočjo nadgrajenih in okrepljenih preventivnih zdravstvenih programov. To bi lahko dosegli z zgodnjim odkrivanjem tveganja za nastanek teh bolezni, s pristopom vseživljenjske perspektive ter intervencijami in pristopi za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

  Projekt Skupaj za zdravje se osredotoča na razvoj novih pristopov v preventivnem zdravstvenem varstvu, izboljšanje dostopnosti do preventivnega varstva za vse skupine prebivalstva, krepitev zmogljivosti ter medsektorskega delovanja s posebnim poudarkom na pristopih za zmanjševanje neenakosti. V ospredju so novi pristopi na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, vključno z vzgojo za zdravje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše, ter novi pristopi pri preprečevanju in zmanjševanju bremena kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih.

 • Zdravje // Dobre prakse // Prehrana in gibanje

  Projekti in programi

  CILJNA SKUPINA

  PROJEKT/PROGRAM

  Nosilec/kontakt

  Kratek opis in dostop do spletne strani

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Zdrav življenjski slog v šoli

  NIJZ

  Spletna stran je nastala v okviru modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki ga je financirala Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport (2008 – 2010). Portal je oblikovan kot pripomoček učiteljem, saj vključuje modelne učne ure s področij zdravega življenjskega sloga – duševnega zdravja, zdrave prehrane, gibanja, tobaka in alkohola. Vsebuje opise področij, strategije dela v razredu, modelne učne ure in zanimive povezave ter dodatno literaturo o tem, kako približati skrb za zdravje in zdrav življenjski slog že od zgodnjega otroštva naprej.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Slovenska mreža zdravih šol

  Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža

  NIJZ, Mojca Bevc, tel. št. 01 2441 468

  Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol – SHE  (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE. Zdrave šole delujejo celostno. Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli. Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Šolski lonec

  NIJZ, Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.

  Portal nudi vsebine in e-orodja na temo organizirane prehrane in telesne dejavnosti v šolah, vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na enem mestu. Vsebine pokrivajo področja pravne ureditve, strokovne urejenosti in smernic zdrave prehrane otrok in mladostnikov. Spletna stran je namenjena organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane, vodjem kuhinj, učiteljem gospodinjstva in ostalim učiteljem, srednjim šolam, dijaškim domovom, staršem in skrbnikom otrok, strokovnjakom s področja javnega zdravja ter ostalim, ki jih področje vsebinsko zanima.

  Portal Šolski lonec nudi/omogoča:

  • informacije o projektih in programih, ki se  v Sloveniji izvajajo;
  • e-kuharsko knjigo z zdravimi recepti, ki jih lahko organizatorji prehrane uporabijo v VIZ; e-kuharska knjiga omogoča tudi e-orodje oz. e-načrtovalec šolskih obrokov;
  • preverjanje kakovosti šolskega jedilnika in
  • zbirko  e-seminarjev.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Jem zdravo – gibam se neprestano

  Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Novo Mesto, Tea Kordiš, tel. št. 07 393 41 95

  Projekt Jem zdravo – gibam se neprestano je program, s katerim preko delavnic, predavanj, igre, ogledov na terenu in reševanja didaktičnih nalog ciljni populaciji približamo zdrave prehranske in gibalne navade. Z izvajanjem navedenih aktivnosti gre za osveščanje o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane, lokalno pridelane in predelane hrane, ekološke hrane, samooskrbe in telesne dejavnosti in hkrati za povečano vedenje o zdravi prehrani, lokalni samooskrbi in ekoloških živilih. Pri otrocih se spodbuja gibalno znanje in razvoj, gibalne sposobnosti in kompetence, regulacijo energije in gibanja otrok.

 • Zdravje // Dobre prakse // Gibanje

  Projekti in programi

  CILJNA SKUPINA

  PROJEKT/PROGRAM

  Nosilec/kontakt

  Kratek opis in dostop do spletne strani

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Mali sonček

  ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine, Mateja Reberšak Cizelj, tel. št. 01 43 42 391, 051 666 321

  Gibalni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

      Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

      Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

      Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

      Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

  Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Zlati sonček

  ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine, Mateja Reberšak Cizelj, tel. št. 01 43 42 391, 051 666 321

  Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Izvajajo ga osnovne šole v popoldanskem času, pa tudi društva ali zasebniki. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček pri najmlajših ponujata možnost za uresničevanje vsega tega. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Krpan

  ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine, Mateja Reberšak Cizelj, tel. št. 01 43 42 391, 051 666 321

  Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let. Izvajajo ga osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Hura, prosti čas

  ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine, Mateja Reberšak Cizelj, tel. št. 01 43 42 391, 051 666 321

  Športni program »Hura, prosti čas« je namenjen mladim od predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah. S programom se želi ponuditi mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin. Cilji programa so: povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času; povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje; povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti…) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Naučimo se plavati

  ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine, Gašper Plestenjak, tel. št. 01 43 42 391, 040 242 900

  Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov, s čimer imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Že v predšolskem obdobju in prvem razredu os­novne šole je otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru Zlatega sončka. V šoli lahko nudijo veliko pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni tečaj v drugem ali tretjem razredu, šolo v naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke ter športne dneve s plavalno vsebino. Če kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Zdrav življenjski slog

  ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine, Boštjan Vintar, tel. št. 01 434 2390

  Cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ, vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

 • Zdravje // Dobre prakse // Prehrana

  Projekti in programi

  CILJNA SKUPINA

  PROJEKT/PROGRAM

  Nosilec/kontakt

  Kratek opis in dostop do spletne strani

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  E-dietetik (mobilni dietni vodnik)

  Institut “Jožef Stefan”, Odsek za računalniške sisteme, doc. dr. Barbara Koroušić Seljak

  Mobilna aplikacija E-dietetik odlična storitev za vse, ki se soočajo s celiakijo, sladkorno boleznijo, fenilketonurijo, zvišanim krvnim tlakom ali uživajo probiotike in prebiotike. Odslej lahko s pametnim telefonom odčitate črtno kodo živilskega izdelka in eDietetik vas bo informiral o sestavinah, ki so lahko v prekomernih količinah za vas ali vašega otroka kritične.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Shema šolskega sadja in zelenjave

  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Tanja Polak, tel. št. 01 478 90 45

  Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema šolskega sadja spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih. V evropskem prostoru je v ukrep vključenih 8 milijonov otrok EU iz 54.000 osnovnih šol. Slovenija je v ukrep prvič vstopila v šolskem letu 2009/10. Shema šolskega sadja in zelenjave je odličen primer medsektorskega sodelovanja kmetijstva, šolstva in zdravstva.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Voda zmaga

  Pediatrična klinika Ljubljana, prof. dr. Nataša Fidler Mis, tel. št. 01 522 37 39

  Strokovnjaki s Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ugotavljajo, da otroci in mladostniki v Sloveniji popijejo prevelike količine pijač z dodanim sladkorjem (PDS), kot bi bilo še varno za njihovo zdravje. Na Fakulteti za družbene vede je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kamin nastal tržno-komunikacijski načrt za pilotno intervencijo na štirih ljubljanskih osnovnih šolah, kjer si želimo spodbuditi otroke, da namesto sladkih pijač pogosteje posežejo po vodi (predvsem priporočano je pitje vode iz pipe), ozavestiti starše in otroke o posledicah prekomernega pitja PDS in prednostih pitja vode ter spodbuditi šole k izboljšanju jedilnikov.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Slovenski tradicionalni zajtrk

  ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE S PARTNERJI

  tradicionalni-zajtrk.mko@gov.si

  Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbodomačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti se predstavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni in zdravi prehrani. Ozavešča se o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno pozornost projekta je namenjena pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  Eko šolski vrtovi

  (letna članarina 50 EUR)

  INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

  Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Program obsega bogat nabor dejavnosti, v katerem lahko sodelujejo vsi člani Mreže šolskih ekovrtov.

  Vzgojno-izobraževalni zavodi

  OPKP (odprta platforma za klinično prehrano)

  Institut »Jožef Stefan«, Odsek za računalniške sisteme

  OPKP je spletno orodje za spremljanje prehranskih navad in načrtovanje prehrane. Uporabniki spletnega orodja lahko v obširni bazi (leksikonu jedi) poiščejo jedi, ki so jih ali jih nameravajo zaužiti in preverijo njihove prehranske vrednosti. Najdene jedi lahko sestavljajo v obroke in vodijo svoj prehranski dnevnik oziroma načrtujejo svoj jedilnik. Orodje je v prvi vrsti namenjeno bolnikom in kliničnim dietetikom ter zdravnikom Pediatrične klinike ter Onkološkega inštituta kot pomoč pri ugotavljanju prehranskih navad bolnikov, oblikovanju prehranskih načrtov in načrtovanju jedilnikov v procesu zdravljenja.