Logo        Logo        slo / eng
 • Lokalni preventivni tim je nova struktura v lokalnem okolju, ki v svojem gravitacijskem območju povezuje ključne deležnike v lokalnem okolju. V projektu Uživajmo v zdravju smo se osredotočili na vzgojno-izobraževalne zavode, zdravstvene domove ter lokalno skupnost. Ključni cilj lokalnega preventivnega tima je povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v lokalnem okolju, s ciljem zagotavljanja specifičnih pogojev za spodbujanje zdrave prehrane, gibanja in podpore posameznikom s prekomerno telesno težo in debelostjo. Timu delujejo po načelo skupnostnega pristopa, njihova naloga pa je načrtovanje in koordiniranje preventivnih programov ter edukacija v podporo zdravega življenjskega sloga vsak na svojem delovnem področju.

  Evalvacijsko poročilo o izvedbi aktivnosti s strani zdravstvenih domov, v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa, podaja ugotovitve delovanja zdravstvenih domov pri povezovanju deležnikov v lokalne preventivne time:

  Berlic N. in Poličnik R. (2016) “Povzetek ugotovitev: Izvedba aktivnosti s strani zdravstvenih domov v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa”, NIJZ.

  Lamut U. (2016) “Kvalitativna analiza: Izvedba aktivnosti s strani občin v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa”, NIJZ.

  Klanjšek P., Lorber M., Štiglic G. in Pajnkihar M. (2016) “Povzetek ugotovitev: Izvedba aktivnosti s strani občin v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa”, NIJZ.

 • Cilj skupnostnega pristopa je zagotoviti enakovredno partnerstvo in soodločanje med različnimi deležniki v lokalnem okolju, kjer vsak izmed njih prispeva skladno s svojimi pristojnostmi in po svojih najboljših močeh. Namen skupnostnega pristopa je povečati informiranost in razumevanje nekega pojava in povezati pridobljeno znanje s posegi in politike in družbene spremembe za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja članov skupnosti (1-2). Prednost sodelovanja v skupnosti je tudi v tem, da so njihovi pristopi lahko bolj podporni posamezniku, saj so v lokalnem okolju navadno med ljudmi boljše socialne povezave, poznanstva, poleg tega pa lahko lokalni prebivalci zaradi svojih potreb bolj učinkovito in usklajeno vplivajo tudi na lokalno politiko. Cilj vseh omenjenih pristopov je prispevek k boljšemu zdravju prebivalstva in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Skupnostni pristop je usmerjen k posamezniku, sodelovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju pa lahko neposredno pozitivno vpliva na ranljive skupine ljudi (npr. socialno-ekonomsko ogrožene) (3). Skupnostni pristop je primeren tudi pri podpori zdravega življenjskega sloga v lokalnem okolju. Dosegamo ga lahko s sodelovanjem različnih deležnikov: vrtcev, šol, ZD, centrov za socialno delo ter občin. Pri spodbujanju pogojev za zdrav življenjski slog posredno omogočajo podporo ljudem s prekomerno telesno težo in debelostjo, in sicer VIZ preko izobraževanja in izvajanja programov s področja zdrave prehrane in telesne dejavnosti, ZD preko obravnave posameznika in družine s prekomerno telesno težo in debelostjo, občine pa preko zagotavljanja pogojev za telesno dejavnost (npr. gradnja igrišč, odpiranje športnih dvoran, ko le te niso v rabi, gradnja infrastrukture za aktivni transport …).

  Viri:

  • (1) Israel, B.A., Schulz, A.J., Parker, E.A., & Becker, A.B. (1998). Review of community-basedresearch: Assessingpartnershipapproaches to improvepublichealth. AnnualReview of Public Health, 19, 173-202.
  • (2) Israel, B.A., Schulz, A.J., Parker, E.A., Becker, A.B., Allen, A., &Guzman, J.R. (2008). Criticalissues in developingandfollowing CBPR Principles. In M. Minkler& N. Wallerstein (Eds.), Community-basedparticipatoryresearchforhealth: Fromprocess to outcomes (2nd ed., pp. 47-66). San Francisco: Jossey-Bass.
  • (3) A Guide to community-centredapproachesforhealthandwellbeing. NHS England. Public Health England. Februar 2015.