Logo        Logo        slo / eng

Čemu projekt “Uživajmo v zdravju”?

Debelost postaja ena najpogostejših otroških bolezni, ki narašča po vsem svetu kot posledica nezdravega življenjskega sloga. Raziskave kažejo, da se je odstotek debelih otrok in mladostnikov, od konca 80-ih let 20. stoletja do danes, povečal za trikrat. Slovenija se po odstotku čezmerno hranjenih in debelih 15-letnikov v mednarodnem okolju, uvršča celo na peto mesto med 39. državami, debelost pa narašča tudi med odraslimi. Med najbolj ogroženimi in ranljivimi so družine iz socialno-ekonomsko nižjega sloja.

Z namenom obvladovanja in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti) in zmanjševanju neenakosti v zdravju, je pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo in v okviru sodelovanja več različnih partnerjev nastal projekt – Uživajmo v zdravju, ki teče od februarja 2015 do decembra 2016. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom, mladim družinam ter odraslim. Pomemben cilj, ki ga želimo doseči s projektom, je vzpostaviti dobre medsebojne vezi in sodelovanja med šolstvom, zdravstvom in lokalno skupnostjo ter na vseh nivojih – nacionalnem, regijskem in lokalnem.

Vse intervencije in aktivnosti bodo temeljile na identificiranih ocenah potreb in ukrepih, izoblikovanih v okviru analize stanja (ki vključuje pregled že obstoječih raziskav ter izvedbo fokusnih skupin), in sicer na področju prehranjevalnih navad, stanja hranjenosti, ponudbe prehrane, gibalnih navad in telesnega fitnesa, obstoječega sistema  izobraževanja ter športne vzgoje in obstoječe športne infrastrukture. Na podlagi tega bodo oblikovani inovativni programi intervencije (nemedikamentoznega zdravljenja) za otroke in mladostnike ter njihove starše/skrbnike z nezdravim življenjskim slogom in debelostjo. Ti programi bodo vgrajeni v sistem zdravstva in šolstva ter bodo omogočali ustrezno obravnavo, ki bo vključevala podporna okolja: družino, šolo, zdravstveni sektor in lokalno okolje.

Obravnava bo temeljila na skupnostnem pristopu, ki je prilagojen potrebam posameznika (uporabnika) in prav to bo dodana vrednost tega projekta. Poudarek skupnostnega pristopa je na spretnostih in kompetencah vseh sodelujočih in na spoštovanju avtonomnosti posameznika. Tovrsten pristop omogoča boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči.

Projekt bo tako omogočal inovativne interdisciplinarne in sistemske rešitve, ki bodo trajnostno podpirale zdrav življenjski slog in zmanjševanje problema debelosti. V kolikšni meri bodo zastavljeni cilji v okviru projekta prispevali k zmanjševanju debelosti in večji skrbi za zdravje, bo pokazala tudi evalvacija oz. vrednotenje projekta. Dejanski učinki bodo ob koncu projekta (na zaključni konferenci) predstavljeni javnosti.

Sledi s svoje strani.